Essence 440

72DPI

300DPI

Essence 440

72DPI

300DPI

Essence 440 Setting

300DPI